Home
Hotărâri 2020
Hotararea nr. 100 din 28.05.2020
cu privire la darea in folosinta gratuita Serviciului de Ambulanta Judetean Olt a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotararea nr. 99 din 28.05.2020
pentru reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.b) și lit.c) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020
Hotararea nr. 98 din 28.05.2020
privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului " Situl Arheologic Romula Malva" din domeniul public al comunei Dobrosloveni, judetul Olt, in domeniul public al judetului Olt
Hotararea nr. 97 din 28.05.2020
cu privire la: înscrierea unor imobile în Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Olt, trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării, precum și cu privire la darea unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 96 din 28.05.2020
cu privire la înscrierea unei clădiri în Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Olt și darea acesteia, împreună cu terenul aferent, în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt
Hotararea nr. 95 din 28.05.2020
cu privire la: constituirea Comisiei pentru acord unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 94 din 28.05.2020
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 93 din 28.05.2020
cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 92 din 28.05.2020
cu privire la modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 91 din 28.05.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 90 din 28.05.2020
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 89 din 28.05.2020
cu privire la: aprobarea Monografiei economico – militare a Județului Olt, în anul 2020
Hotararea nr. 88 din 28.05.2020
cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectorialelocale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin munca, la nivelul judetului Olt
Hotararea nr. 87 din 28.05.2020
cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2020
Hotararea nr. 86 din 28.05.2020
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 85 din 28.05.2020
cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea nr. 84 din 28.05.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2020
Hotararea nr. 83 din 30.04.2020
cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 546, DJ 546D și DJ 677 din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expresCraiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt
Hotararea nr. 82 din 30.04.2020
pentru completarea Regulamentului de Organizare și funcționare a ComisieiTehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin HotărâreaConsiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012
Hotararea nr. 81 din 30.04.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 80 din 30.04.2020
pentru suspendarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator încadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pe perioada stării de urgențăinstituite conform legii
Hotararea nr. 79 din 30.04.2020
pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantuluipentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiardin bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cultaparținând cultelor religioase din județul Olt,aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Oltnr. 24 din 27.02.2020
Hotararea nr. 78 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap”Centrul de Îngrijire și Asistență Băbiciu” ca serviciu social fărăpersonalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială șiProtecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Îngrijire și AsistențăBăbiciu”
Hotararea nr. 77 din 30.04.2020
pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru MuzeulJudețean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii
Hotararea nr. 76 din 30.04.2020
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficiențeienergetice la Bibioteca Județeană Olt „Ion Minulescu ” și a cheltuielilor legate deproiect
Hotararea nr. 75 din 30.04.2020
cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetelede venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare TransfrontalierăCălărași, pentru anul 2020
Hotararea nr. 74 din 30.04.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2020
Hotararea nr. 73 din 30.04.2020
cu privire la transformare post vacant în statul de funcţii al aparatuluide specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 72 din 30.04.2020
cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,IonMinulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 71 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 31.03.2020
Hotararea nr. 70 din 30.04.2020
cu privire la transformarea unor posturi in statul de functii al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 69 din 30.04.2020
cu privire la stabilirea pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajisti, pentru anul 2020
Hotararea nr. 68 din 03.04.2020
cu privire la transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea nr. 67 din 03.04.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 66 din 03.04.2020
cu privire la alocarea unor sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 65 din 03.04.2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Laborator modular biologie moleculara" la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea nr 64 din 26.03.2020
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2020
Hotararea nr 63 din 26.03.2020
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2020
Hotararea nr 62 din 26.03.2020
pentru completarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019
Hotararea nr 61 din 26.03.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020
Hotararea nr 60 din 26.03.2020
cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 59 din 26.03.2020
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr 58 din 26.03.2020
pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020
Hotararea nr 57 din 26.03.2020
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
Hotararea nr 56 din 26.03.2020
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 55 din 26.03.2020
pentru modificarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 54 din 26.03.2020
cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr 53 din 26.03.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2020
Hotararea nr 52 din 26.03.2020
cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2019
Hotararea nr 51 din 26.03.2020
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central - Pavilion Medicală” – Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu principalii indicatori tehnico – economici actualizați
Hotararea nr 50 din 26.03.2020
cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr 49 din 18.03.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 48 din 18.03.2020
cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 47 din 04.03.2020
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 46 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
Hotararea nr 45 din 27.02.2020
cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casele de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 44 din 27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.191 din 28.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 43 din 27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66 din 24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 42 din 27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.112/28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 41 din 27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 113/28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 40 din 27.02.2020
cu privire la: modificarea HCJ nr 110 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 39 din 27.02.2020
cu privire la: emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetulConsiliului Local Ipotești, județul Olt pentru anul 2020
Hotararea nr 38 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 37 din 27.02.2020
cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 36 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 35 din 27.02.2020
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Tufeni, a unor părți din zonele drumurilor județene DJ 679 și DJ 703
Hotararea nr 34 din 27.02.2020
cu privire la înființarea unor posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 33 din 27.02.2020
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2020
Hotararea nr 32 din 27.02.2020
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2020
Hotararea nr 31 din 27.02.2020
pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 30 din 27.02.2020
cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 29 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal”
Hotararea nr 28 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești-Olt”
Hotararea nr 27 din 27.02.2020
cu privire la : acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, in anul 2019
Hotararea nr 26 din 27.02.2020
pentru modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 25 din 27.02.2020
privind aprobarea contractării si garantarii unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
Hotararea nr 24 din 27.02.2020
cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Oltpentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din judetul Olt
Hotararea nr 23 din 27.02.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2020
Hotararea nr. 22 din 14.02.2020
cu privire la constatarea pierderii calității unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea șivalidarea desemnării nominale a unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 21 din 14.02.2020
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 pentru bugetul județului Olt
Hotararea nr. 20 din 14.02.2020
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2021-2023
Hotararea nr. 19 din 14.02.2020
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
Hotararea nr. 18 din 14.02.2020
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2020
Hotararea nr. 17 din 14.02.2020
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2020
Hotararea nr. 16 din 14.02.2020
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023
Hotararea nr. 15 din 30.01.2020
cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 14 din 30.01.2020
cu privire la validare mandat de consilier judetean
Hotararea nr. 13 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 12 din 30.01.2020
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării
Hotararea nr. 11 din 30.01.2020
cu privire la reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.
Hotararea nr. 10 din 30.01.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 9 din 30.01.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 8 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2020
Hotararea nr. 7 din 30.01.2020
pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
Hotararea nr. 6 din 30.01.2020
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 5 din 30.01.2020
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijiteîn Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020
Hotararea nr. 4 din 30.01.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2019
Hotararea nr. 3 din 30.01.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020
Hotararea nr. 2 din 30.01.2020
cu privire la incetare mandat de consilier judetean
Hotararea nr. 1 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt în anul școlar 2019-2020, precum și cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei