Home
Hotărâri 2021
Hotararea nr. 199 din 22.12.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Oltpe anul 2021
Hotararea nr. 198 din 22.12.2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020 pentrustabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XVdin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unormăsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologicedeterminate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungireaunor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privindCodul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative în domeniul transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt
Hotararea nr. 197 din 22.12.2021
cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care auobținut rezultate deosebite la Jocurile Olimpice, Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 2021
Hotararea nr. 196 din 22.12.2021
cu privire la trecerea unui teren in suprafata de 4532 mp din domeniul public al Judetului Olt si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, in domeniul public al Municipiului Caracal, judetul Olt
Hotararea nr. 195 din 22.12.2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 127/26.08.2021 cu privire la: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială decompetență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială decompetență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane princurse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt
Hotararea nr. 194 din 22.12.2021
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţăa Persoanelor Olt
Hotararea nr. 193 din 22.12.2021
cu privire la reorganizarea Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare aleMuzeului Județean Olt
Hotararea nr. 192 din 22.12.2021
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţiial Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepteprofesionale imediat superioare celor deținute
Hotararea nr. 191 din 22.12.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2021
Hotararea nr. 190 din 22.12.2021
cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2022”
Hotararea nr. 189 din 22.12.2021
cu privire la aprobarea conturilor de execuțiea bugetului Județului Olt la data de 30.11.2021
Hotararea nr. 188 din 22.12.2021
cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022
Hotararea nr. 187 din 22.12.2021
cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2022
Hotararea nr. 186 din 22.12.2021
cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2022
Hotararea nr. 185 din 22.12.2021
cu privire la : aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şiautorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2022
Hotararea nr. 184 din 22.12.2021
cu privire la: APROBARE TAXEpentru anul 2022
Hotararea nr. 183 din 16.12.2021
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influentelor la cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2021
Hotararea nr. 182 din 10.12.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr. 181 din 25.11.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Oltpe anul 2021
Hotararea nr. 180 din 25.11.2021
cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public al judetului Olt si din administrarea CJ Olt, in domeniul public al orasului Corabia, judetul Olt
Hotararea nr. 179 din 25.11.2021
cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județeneDJ 657B, DJ 657D, DJ 703 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt îndomeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică deinteres național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt
Hotararea nr. 178 din 25.11.2021
pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 177 din 25.11.2021
cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale deOrdine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 176 din 25.11.2021
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 175 din 25.11.2021
cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrațieal Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 174 din 25.11.2021
cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotararea nr. 173 din 25.11.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2021
Hotararea nr. 172 din 25.11.2021
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Construire pod nou din beton armat pe DJ 546E, comuna Oporelu, km 12+600”
Hotararea nr 171 din 08.11.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr 170 din 08.11.2021
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru Școala Profesională Specială Balș, respectiv pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș
Hotararea nr 169 din 28.10.2021
cu privire la modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 168 din 28.10.2021
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 167 din 28.10.2021
cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 703C, km 38+323-km 57+223, L=18,900 km, comuna Poboru (sat Cornățelu)–comuna Cungrea-comunaVerguleasa (sat Poganu), județul Olt” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”
Hotararea nr 166 din 28.10.2021
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt
Hotararea nr 165 din 28.10.2021
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţiial Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 164 din 28.10.2021
cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții nou “Construire pod nou din beton armat pe DJ 653, comuna Schitu, km 23+177” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”
Hotararea nr 163 din 28.10.2021
cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții nou “Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050” în vederea depunerii pentru finanțare încadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”
Hotararea nr 162 din 28.10.2021
cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011,L = 6,011 km, Potcoava-Perieți” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrulProgramului național de investiții “Anghel Saligny”
Hotararea nr 161 din 28.10.2021
cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt” în vederea depunerii pentru finanțareîn cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”
Hotararea nr 160 din 28.10.2021
cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale deOrdine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr 159 din 28.10.2021
pentru modificarea și actualizarea componenței echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt
Hotararea nr 158 din 28.10.2021
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor serviciisociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 157 din 28.10.2021
pentru modificarea Statului de funcții și Organigramei ale Centrului de abilitare și reabilitare Caracal - serviciu social cu cazare dinstructura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului deorganizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de abilitare și reabilitare Caracal
Hotararea nr 156 din 28.10.2021
cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetelede venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională SudVest Olteniași Biroului Regional deCooperare TransfrontalierăCălărași pentru anul 2021
Hotararea nr 155 din 28.10.2021
pentru modificarea Statului de funcții al Centrului maternal “Adelina” Slatina -serviciu social cu cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazareCentrul maternal “Adelina” Slatina
Hotararea nr 154 din 28.10.2021
pentru modificarea Statului de funcții al Caselor de tip familial “Mugurel”Slatina - serviciu social cu cazare din structura Direcției Generalede Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare aserviciului social cu cazare Casele de tip familial “Mugurel” Slatina
Hotararea nr 153 din 28.10.2021
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul școlar 2021 - 2022
Hotararea nr 152 din 28.10.2021
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 151 din 28.10.2021
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervăbugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr 150 din 28.10.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Oltpe anul 2021
Hotararea nr 149 din 28.10.2021
cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul școlar 2021-2022
Hotararea nr 148 din 28.10.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2021
Hotararea nr 147 din 28.10.2021
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2021
Hotararea nr. 146 din 30.09.2021
cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor deadministrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegatăSocietății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă petimp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județeneaflate în administrarea Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 145 din 30.09.2021
cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiescdomeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt
Hotararea nr. 144 din 30.09.2021
privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului „Clădire psihiatrie dermatologie” și a terenului aferent, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt
Hotararea nr. 143 din 30.09.2021
cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 142 din 30.09.2021
cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 141 din 30.09.2021
cu privire la: acordare premiu pentru rezultate deosebite în domeniul culturii
Hotararea nr. 140 din 30.09.2021
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr. 139 din 30.09.2021
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervăbugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut înbugetul Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr. 138 din 30.09.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Oltpe anul 2021
Hotararea nr. 137 din 30.09.2021
cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectorialelocale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prinmuncă, la nivelul județului Olt
Hotararea nr. 136 din 30.09.2021
cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 135 din 30.09.2021
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţăa Persoanelor Olt
Hotararea nr. 134 din 30.09.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2021
Hotararea nr. 133 din 14.09.2021
cu privire la aprobarea înființării, organizării și funcționării pieței volante ”PiațaProducătorilor Olteni„ în municipiul Slatina
Hotararea nr. 132 din 14.09.2021
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervăbugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut înbugetul Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr. 131 din 14.09.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Oltpe anul 2021
Hotararea nr. 130 din 14.09.2021
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021
Hotararea nr. 129 din 14.09.2021
cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte șiMeșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2021-2022
Hotararea nr. 128 din 26.08.2021
cu privire la : aprobarea delegării gestiunii unor activități specifice serviciuluipublic de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilorjudețene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară,întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate înadministrarea Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 127 din 26.08.2021
cu privire la: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială decompetență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială decompetență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt
Hotararea nr. 126 din 26.08.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Oltpe anul 2021
Hotararea nr. 125 din 26.08.2021
pentru modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director alDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 124 din 26.08.2021
cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru un autoturism aflat în parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 123 din 26.08.2021
pentru modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii Persoane AdulteCorabia și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului socialcu cazare: ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia” din structura DirecțieiGenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 122 din 26.08.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2021
Hotararea nr. 121 din 29.07.2021
pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Complexului serviciipersoane adulte Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială șiProtecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentelor deorganizare și funcționare ale serviciilor sociale cu cazare: “Căminul pentru persoane vârstnice” și “Centrul de îngrijire și asistență” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina
Hotararea nr. 120 din 29.07.2021
pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului deorganizare și funcționare ale serviciului social cu cazare: “Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu” din structura Direcției Generalede Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 119 din 29.07.2021
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.107/12.07.2021 cu privire la: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de gestionare a COVID-19 la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 118 din 29.07.2021
cu privire la: aprobarea Politicilor Publice pentru planificarea, fundamentarea și consolidarea procesului decizional la nivelul Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 117 din 29.07.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr. 116 din 29.07.2021
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă aPersoanelor Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 115 din 29.07.2021
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcțiial Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 114 din 29.07.2021
pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 113 din 29.07.2021
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 112 din 29.07.2021
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2021
Hotararea nr. 111 din 29.07.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2021
Hotararea nr. 110 din 29.07.2021
cu privire la modificarea statului de funcții al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 109 din 29.07.2021
cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Slatina”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 108 din 12.07.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr. 107 din 12.07.2021
cu privire la: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de gestionare aCOVID-19 la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 106 din 24.06.2021
cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale deOrdine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominaleîn calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 105 din 24.06.2021
cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului serviciipersoane adulte Corabia, serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 104 din 24.06.2021
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale deAsistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr. 103 din 24.06.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr. 102 din 24.06.2021
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului(directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnareamanagerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 101 din 24.06.2021
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județeande Urgență Slatina
Hotararea nr. 100 din 24.06.2021
cu privire la acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt
Hotararea nr. 099 din 24.06.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2021
Hotararea nr. 098 din 24.06.2021
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 097 din 24.06.2021
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţăa Persoanelor Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celuideținut
Hotararea nr. 096 din 24.06.2021
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 095 din 24.06.2021
cu privire la menținerea în funcția publică deținută a directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 094 din 24.06.2021
cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia”, ca serviciu social cu cazare fărăpersonalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 93 din 09.06.2021
cu privire la: asocierea între Județul Olt și Municipiul Caracal în vedereaorganizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2021, Ediția a XI-a, aprobarea contractului de prestări servicii ce va fi încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2021, Ediția a XI-a, precum și pentru modificarea poziției nr. 130 din Calendarul manifestărilor culturale în anul 2021
Hotararea nr. 92 din 27.05.2021
cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea Memorialului ,,Eugen Stanciu” ediția a V-a
Hotararea nr. 91 din 27.05.2021
cu privire la trecerea unor construcții aflate în administrarea Consiliului Județean Oltdin domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării
Hotararea nr. 90 din 27.05.2021
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 89 din 27.05.2021
cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni - serviciu social cu cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Organigramei,Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare aserviciului social cu cazare: “Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni”
Hotararea nr. 88 din 27.05.2021
cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de AsistențăSocială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor serviciisociale din structura direcției
Hotararea nr. 87 din 27.05.2021
cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf.Nicolae” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și ProtecțiaCopilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: ,,Casele de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 86 din 27.05.2021
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
Hotararea nr. 85 din 27.05.2021
cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivulde investiții ”Reabilitare Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal”
Hotararea nr. 84 din 27.05.2021
cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivulde investiții ”Reabilitare Complex Servicii Persoane Adulte Corabia și Construire Anexe”
Hotararea nr. 83 din 27.05.2021
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Oltla Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România( UNCJR) pentru anul 2021
Hotararea nr. 82 din 27.05.2021
cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2021
Hotararea nr. 81 din 27.05.2021
cu privire la: actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt
Hotararea nr. 80 din 27.05.2021
pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2021”
Hotararea nr. 79 din 27.05.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2021
Hotararea nr. 78 din 27.05.2021
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verdeobținută de pe pajiști, pentru anul 2021
Hotararea nr. 77 din 27.05.2021
cu privire la: aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027
Hotararea nr. 76 din 29.04.2021
cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritorialede Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnăriinominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 75 din 29.04.2021
cu privire la înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Olt în calitate de membru și respectiv, membru supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 74 din 29.04.2021
cu privire la dezmembrarea unui imobil aflat in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotararea nr. 73 din 29.04.2021
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
Hotararea nr. 72 din 29.04.2021
cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 71 din 29.04.2021
cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea nr. 70 din 29.04.2021
cu privire la desemnarea reprezentantului asiguraților din Județul Olt, delegat de ConsiliulJudețean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Hotararea nr. 69 din 29.04.2021
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcțiial Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Hotararea nr. 68 din 29.04.2021
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţieide Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2021
Hotararea nr. 67 din 29.04.2021
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţiiAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul deAlimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2021
Hotararea nr. 66 din 29.04.2021
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județeande Urgență Slatina
Hotararea nr. 65 din 29.04.2021
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 64 din 29.04.2021
cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioasedin judetul Olt
Hotararea nr. 63 din 29.04.2021
cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelulJudețului Olt, reactualizat pentru anul 2021
Hotararea nr. 62 din 29.04.2021
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2021
Hotararea nr. 61 din 29.04.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2021
Hotararea nr. 60 din 09.04.2021
cu privire la: aprobare achiziționare de servicii juridicede către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 59 din 09.04.2021
cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul 2021
Hotararea nr. 58 din 09.04.2021
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuielial S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2021
Hotararea nr. 57 din 09.04.2021
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și dincotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor defuncționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2022-2024
Hotararea nr. 56 din 09.04.2021
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024
Hotararea nr. 55 din 09.04.2021
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2021
Hotararea nr. 54 din 09.04.2021
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2021si estimări pe anii 2022-2024
Hotararea nr. 53 din 25.03.2021
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
Hotararea nr. 52 din 25.03.2021
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 51 din 25.03.2021
pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019-31.12.2020, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 50 din 25.03.2021
cu privire la: modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Hotararea nr. 49 din 25.03.2021
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 48 din 25.03.2021
pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” pentru perioada 14.10.2019-31.12.2020, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
Hotararea nr. 47 din 25.03.2021
pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703
Hotararea nr. 46 din 25.03.2021
cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora
Hotararea nr. 45 din 25.03.2021
cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 44 din 25.03.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2021
Hotararea nr. 43 din 25.03.2021
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 42 din 08.03.2021
cu privire la numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 41 din 08.03.2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.27/25.02.2021 cu privire lamodificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 40 din 08.03.2021
cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentuluianual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiuluibugetar al anului 2020
Hotararea 39 din 25.02.2021
pentru modificarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, precum șipentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, aprobat prin HotărâreaConsiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018
Hotararea 38 din 25.02.2021
cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt
Hotararea 37 din 25.02.2021
cu privire la înființarea unui serviciu social cu cazare în cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea 36 din 25.02.2021
cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt
Hotararea 35 din 25.02.2021
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare alSpitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea 34 din 25.02.2021
privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Olt2020-2025
Hotararea 33 din 25.02.2021
pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt a unor construcțiiaflate în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt în vederea scoaterii dinfuncţiune şi demolării și pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001, cu privire la însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului Olt, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea 32 din 25.02.2021
cu privire la: aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
Hotararea 31 din 25.02.2021
cu privire la încetarea contractului de management al managerului (directorului)Muzeului Județean Olt
Hotararea 30 din 25.02.2021
cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiarepe anul 2020
Hotararea 29 din 25.02.2021
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea 28 din 25.02.2021
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada14.10.2019-31.12.2020 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ
Hotararea 27 din 25.02.2021
cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea 26 din 25.02.2021
cu privire la : acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, careau obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – SporturiOlimpice, în anul 2020
Hotararea 25 din 25.02.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2021
Hotararea nr. 24 din 22.02.2021
cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritorialede Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnăriinominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 23 din 22.02.2021
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrareabugetelor locale şi pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenitedin neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordineacronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor dedezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură carenecesită cofinanțare locală, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024
Hotararea nr. 22 din 22.02.2021
cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale deAsistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea 021 din 28.01.2021
cu privire la exercitarea temporară a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 020 din 28.01.2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare aTeritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și aRegulamentului de organizare și funcționare a comisiei
Hotararea 019 din 28.01.2021
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate șifinanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2021
Hotararea 018 din 28.01.2021
cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea finală a managementuluiMuzeului Județean Olt
Hotararea 017 din 28.01.2021
pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de execuție din cadrulDirecției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea 016 din 28.01.2021
pentru modificarea subpunctului 3 al punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului JudețeanOlt nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publiceși contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de AsistențăSocială și Protecția Copilului Olt
Hotararea 015 din 28.01.2021
cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale centrului rezidențial pentrupersoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița”,serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura DirecțieiGenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea 014 din 28.01.2021
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţăa Persoanelor Olt
Hotararea 013 din 28.01.2021
cu privire la: încetare mandat de consilier județean
Hotararea 012 din 28.01.2021
cu privire la: completarea unei comisii de specialitatea Consiliului Județean Olt
Hotararea 011 din 28.01.2021
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județeande Urgență Slatina
Hotararea 010 din 28.01.2021
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată depersoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijiteîn Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea DirecţieiGenerale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau desusținătorii legali ai acestora,pentru anul 2021
Hotararea 009 din 28.01.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinerepentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentrupersoane vârstnice, pentru anul 2021
Hotararea 008 din 28.01.2021
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2020
Hotararea 007 din 28.01.2021
cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilorAutorității Teritoriale de Ordine Publică Olt (A.T.O.P.)
Hotararea 006 din 28.01.2021
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţiial Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în trepte profesionale imediat superioare celor detinute
Hotararea 005 din 28.01.2021
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie CroniciSchitu Greci
Hotararea 004 din 28.01.2021
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Oltîn calitate de membri în cadrul Consiliului Administratival Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea 003 din 28.01.2021
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate demembri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt
Hotararea 002 din 28.01.2021
cu privire la înființarea serviciului social cu cazare ,,Locuința Maxim Protejată pentru PersoaneAdulte cu Dizabilități nr.1 Slatina”, fără personalitate juridică, în structura DirecțieiGenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și aprobareaRegulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Locuinței Maxim Protejate pentruPersoane Adulte cu Dizabilități nr.1 Slatina”
Hotararea 001 din 28.01.2021
cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul deÎngrijire și Asistență Șopârlița” ca serviciu social cu cazare fără personalitatejuridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția CopiluluiOlt, prin restructurarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență Șopârlița”
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei