Home
Sedința extraordinara C.J. Olt - 14 februarie 2020
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 14 februarie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 27/10.02.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 1381/10.02.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi
1.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023
2.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020
3.Proiect de hotarare
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2020
4.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
5.Proiect de hotarare
cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2021-2023
6.Proiect de hotarare
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 pentru bugetul județului Olt
7.Proiect de hotarare
cu privire la constatarea pierderii calității unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale a unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei