Home
Hotărâri 2017
Hotărârea nr. 43 din 12.04.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
Hotărârea nr. 42 din 23.03.2017
cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 41 din 23.03.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeâean Olt nr. 90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“
Hotărârea nr. 40 din 23.03.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 39 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii noi „Lucrări de modernizare drumuri judeţene de DJ544A şi DJ644“ şi a documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
Hotărârea nr. 38 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiective de investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E şi DJ643C“ finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013
Hotărârea nr. 37 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017
Hotărârea nr. 36 din 23.03.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2017
Hotărârea nr. 35 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
Hotărârea nr. 34 din 23.03.2017
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Raissan Sprintour SRL
Hotărârea nr. 33 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt
Hotărârea nr. 32 din 23.03.2017
cu privire la înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Judeţului Olt
Hotărârea nr. 31 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020
Hotărârea nr. 30 din 23.03.2017
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr. 29 din 23.03.2017
cu privire la repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020
Hotărârea nr. 28 din 23.03.2017
cu privire la desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Hotărârea nr. 27 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de evaluare şi desemnarea comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
Hotărârea nr. 26 din 23.03.2017
cu privire la repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt
Hotărârea nr. 25 din 23.03.2017
cu privire la aprobare transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 24 din 23.02.2017
cu privire la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 23 din 23.02.2017
cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017
Hotărârea nr. 22 din 23.02.2017
cu privire la aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020
Hotărârea nr. 21 din 23.02.2017
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Mateus Tur SRL
Hotărârea nr. 20 din 23.02.2017
cu privire la actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019
Hotărârea nr. 19 din 23.02.2017
pentru modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 18 din 23.02.2017
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016
Hotărârea nr. 17 din 23.02.2017
cu privire la aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară Centru şi cale acces - Centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt“
Hotărârea nr. 16 din 23.02.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017
Hotărârea nr. 15 din 23.02.2017
cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 14 din 23.02.2017
cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 13 din 02.02.2017
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020
Hotărârea nr. 12 din 26.01.2017
cu privire la transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 11 din 26.01.2017
cu privire la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt
Hotărârea nr. 10 din 26.01.2017
cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 9 din 26.01.2017
cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 8 din 26.01.2017
cu privire la desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“
Hotărârea nr. 7 din 26.01.2017
referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 6 din 26.01.2017
cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 5 din 26.01.2017
cu privire la darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 4 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017
Hotărârea nr. 3 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai acestora pentru anul 2017
Hotărârea nr. 2 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016
Hotărârea nr. 1 din 09.01.2017
cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei