Home
Transparenta decizionala - proiecte de acte administrative cu caracter normativ
Proiectul de hotărâre nr. 120/30.07.2020 pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din Judetul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de operare şi administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare in judetul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de management al deseurilor in judetul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO” și mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO”
Proiectul de hotărâre nr. 119/29.07.2020 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2020-2021 ”
Proiect de hotărâre nr 51/10.03.2020 cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei