Home
Eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului
Documentaţia tehnică pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului se va întocmi în 4 exemplare şi va cuprinde:
1. Copie după avizul pentru executarea lucrărilor geo-topo;
2. Copie după procesul verbal al recepţiei lucrărilor topo;
3. Copie după adresa de înaintare a unui exemplar din întreaga documentaţie topo nr. de înregistare;
4. Copie după actele de delimitare, întocmite pentru fiecare incintă şi cuprinzând descrierea scriptică şi reprezentarea grafică a limitelor de despărţire ale proprietăţilor;
5. Proces verbal semnat de toţi vecinii;
6. Copie după planurile de încadrare în zonă, cuprinzând toate elementele precizate în "Criterii" la HG 834/1991;
7. Copie după foile de plan topografice;
8. Copie după actul juridic de înfiinţare a societăţii comerciale;
9. Copie după decizia de numire a comisiei pentru stabilirea şi evaluarea terenului;
10. Copii după actele în baza cărora se deţin terenurile respective (extras CF);
11. Anexele nr.2 si 3 cerute în "Criterii";
12. Avizul AGA;
13. Adresa de înaintare.
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei