Home
Hotărâri 2019
Hotararea nr 46 din 09.04.2019
cu privire la : majorarea capitalului social al S.C. OLT DRUM S.A., prin aportul în numerar al UAT JUDEȚUL OLT
Hotararea nr 45 din 09.04.2019
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
Hotararea nr 44 din 09.04.2019
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022
Hotararea nr 43 din 09.04.2019
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 pentru bugetul județului Olt
Hotararea nr 42 din 28.03.2019
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019
Hotararea nr 41 din 28.03.2019
cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 40 din 28.03.2019
cu privire la aprobarea înființării unui post contractual în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, precum și cu privire la modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016
Hotararea nr 39 din 28.03.2019
pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 19/28.02.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703C
Hotararea nr 38 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.03.2018 – 31.12.2018 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
Hotararea nr 37 din 28.03.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703
Hotararea nr 36 din 28.03.2019
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei
Hotararea nr 35 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2018
Hotararea nr 34 din 28.03.2019
cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 33 din 28.03.2019
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2019
Hotararea nr 32 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești – Olt”
Hotararea nr 31 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea bugetului creditelor interne al Unității Administrativ Teritoriale Județul Olt pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022
Hotararea nr 30 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea proiectului „VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!” ,a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al proiectului
Hotararea nr 29 din 28.03.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2019
Hotararea nr 28 din 21.03.2019
privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzatoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022
Hotararea nr 27 din 28.02.2019
privind: aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de Parteneriat nr.5207 din 30.05.2017 încheiat între UAT Județul Olt și Episcopia Slatinei și Romanaților pentru realizarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural”
Hotararea nr 26 din 28.02.2019
pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019”
Hotararea nr 25 din 28.02.2019
cu privire la: desemnare manager (director) interimar al Bibliotecii Județene Olt,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr 24 din 28.02.2019
cu privire la: constatarea încetării contractului de management pentru perioada asigurării interimatului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, prin decesul managerului
Hotararea nr 23 din 28.02.2019
cu privire la: aprobarea proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor
Hotararea nr 22 din 28.02.2019
cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt
Hotararea nr 21 din 28.02.2019
cu privire la numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale
Hotararea nr 20 din 28.02.2019
cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 19 din 28.02.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703 C
Hotararea nr 18 din 28.02.2019
cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr 17 din 28.02.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2019
Hotararea nr 16 din 31.01.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cârlogani, a unei părți din zona drumului județean DJ 677
Hotararea nr 15 din 31.01.2019
cu privire la preluarea in domeniul public al judetului Olt a unui teren apartinand domeniului public al comunei Dobroteasa
Hotararea nr 14 din 31.01.2019
cu privire la înlocuire membru și completare componență a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 13 din 31.01.2019
pentru includerea unui imobil în domeniul public al Județului Olt, precum și pentru modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr 12 din 31.01.2019
pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 5/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt,precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Hotararea nr 11 din 31.01.2019
cu privire la: aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018–2019 pentru Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 10 din 31.01.2019
cu privire la: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 9 din 31.01.2019
cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 8 din 31.01.2019
cu privire la diminuarea numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării a 5 posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt
Hotararea nr 7 din 31.01.2019
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2019
Hotararea nr 6 din 31.01.2019
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 5 din 31.01.2019
cu privire la: modificarea unei poziții din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018
Hotararea nr 4 din 31.01.2019
cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr 3 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora,pentru anul 2019
Hotararea nr 2 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2019
Hotararea nr 1 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2018
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei