Home
Hotărâri 2019
Hotararea nr. 214 din 19.12.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2019
Hotararea nr. 213 din 19.12.2019
cu privire la înființarea serviciului social ,,Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului deOrganizare și Funcționare al serviciului social ,,Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”, precum și cu privire la aprobarea organigramei Complexului servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina
Hotararea nr. 212 din 19.12.2019
cu privire la modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 211 din 19.12.2019
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 210 din 19.12.2019
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 209 din 19.12.2019
cu privire la revocarea dreptului de administrare al Directiei de Sanatate Publica Judeteana Olt asupra unor spatii din domeniul public al Judetului Olt, precum si cu privire la aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica
Hotararea nr. 208 din 19.12.2019
pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018
Hotararea nr. 207 din 19.12.2019
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
Hotararea nr. 206 din 19.12.2019
cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2020
Hotararea nr. 205 din 19.12.2019
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni”
Hotararea nr. 204 din 19.12.2019
cu privire la aprobare taxe pentru anul 2020
Hotararea nr. 203 din 19.12.2019
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 14+092 - 14+562, L = 470 m, comuna Voineasa”
Hotararea nr. 202 din 19.12.2019
cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020
Hotararea nr. 201 din 19.12.2019
cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2020”
Hotararea nr. 200 din 19.12.2019
cu privire la : aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene,precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2020
Hotararea nr. 199 din 19.12.2019
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,, Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, localitatea Colonești, satul Vlaici”
Hotararea nr. 198 din 19.12.2019
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2019
Hotararea nr. 197 din 19.12.2019
cu privire la: modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale din județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
Hotararea nr 196 din 28.11.2019
cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013
Hotararea nr 195 din 28.11.2019
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servii sociale, cu şi fără cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 194 din 28.11.2019
cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție
Hotararea nr 193 din 28.11.2019
cu privire la transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr 192 din 28.11.2019
cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață alocuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
Hotararea nr 191 din 28.11.2019
cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 190 din 28.11.2019
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 18 din 28.01.2016 cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu”
Hotararea nr 189 din 28.11.2019
cu privire la transformarea unui post în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
Hotararea nr 188 din 28.11.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657
Hotararea nr 187 din 28.11.2019
cu privire la înființarea Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, precum și cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina
Hotararea nr 186 din 28.11.2019
cu privire la darea in administrarea Muzeului Judetean Olt a unui spatiu apartinand domeniului public al judetului Olt
Hotararea nr 185 din 28.11.2019
cu privire la: completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 184 din 28.11.2019
cu privire la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil pana la data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea licențelor de traseu
Hotararea nr 183 din 28.11.2019
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 182 din 28.11.2019
cu privire la: aprobarea proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 181 din 28.11.2019
cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt
Hotararea nr 180 din 28.11.2019
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”
Hotararea nr 179 din 28.11.2019
cu privire la: aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr 178 din 28.11.2019
cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotararea nr 177 din 28.11.2019
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare
Hotararea nr 176 din 28.11.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019
Hotararea nr. 175 din 24.10.2019
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Demolare corpuri C1 si C2 și construire Casă de tip familial” în municipiul Caracal, str.Mircea Vodă, nr.82, județul Olt
Hotararea nr. 174 din 24.10.2019
cu privire la concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al Județului Olt
Hotararea nr. 173 din 24.10.2019
cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 172 din 24.10.2019
cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a unor spații cu destinația de cabinete medicale, aparținând domeniului privat al Județului Olt, situate în municipiul Slatina, strada Aleea Tineretului, nr. 1
Hotararea nr. 171 din 24.10.2019
cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 170 din 24.10.2019
cu privire la modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 169 din 24.10.2019
cu privire la modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea nr. 168 din 24.10.2019
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2019–2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 167 din 24.10.2019
cu privire la: înlocuirea unor membri ai echipei intersectoriale locale(E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt
Hotararea nr. 166 din 24.10.2019
pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.182/25.10.2018
Hotararea nr. 165 din 24.10.2019
cu privire la transformare posturi aferente personalului contractual în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt–aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura directiei
Hotararea nr. 164 din 24.10.2019
cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori tehnico-economici revizuiți
Hotararea nr. 163 din 24.10.2019
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020
Hotararea nr. 162 din 24.10.2019
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2019
Hotararea nr. 161 din 24.10.2019
cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt
Hotararea nr. 160 din 24.10.2019
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2019
Hotararea nr. 159 din 24.10.2019
cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului(directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr. 158 din 24.10.2019
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023
Hotararea nr. 157 din 24.10.2019
cu privire la: transformarea unor posturi vacante, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 156 din 24.10.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2019
Hotararea nr. 155 din 24.10.2019
cu privire la acordare premii pentru rezultate deosebite in domeniul culturii pe anul 2019
Hotararea nr.154 din 10.10.2019
cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru " Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt"
Hotararea nr.153 din 26.09.2019
cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt
Hotararea nr.152 din 26.09.2019
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2019
Hotararea nr.151 din 26.09.2019
cu privire la: modificarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019
Hotararea nr.150 din 26.09.2019
cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ”Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și substație de ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada Principală, nr.39, comuna Dobroteasa, județul Olt
Hotararea nr.149 din 26.09.2019
cu privire la aprobarea statului de funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina - serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr.148 din 26.09.2019
cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
Hotararea nr.147 din 26.09.2019
cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr.146 din 26.09.2019
cu privire la modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr.145 din 26.09.2019.
cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare
Hotararea nr.144 din 26.09.2019
pentru completarea art.72 din Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014
Hotararea nr.143 din 26.09.2019
cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2019-2020
Hotararea nr.142 din 26.09.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013–30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr.141 din 26.09.2019
cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2019-2020
Hotararea nr.140 din 26.09.2019
cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovarii într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
Hotararea nr.139 din 26.09.2019
cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr.138 din 26.09.2019
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
Hotararea nr.137 din 26.09.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr.136 din 26.09.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2019
Hotararea nr 135 din 29.08.2019
privind încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 134 din 29.08.2019
cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2019 – 2020
Hotararea nr 133 din 29.08.2019
cu privire la: stabilire indemnizație lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la ședințele Consiliului Județean Olt și ale comisiilor de specialitate ale acestuia, precum și cu privire la modificarea art.108 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016
Hotararea nr 132 din 29.08.2019
cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr 131 din 29.08.2019
cu privire la aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea de transmitere din domeniul public al judetului Olt si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, in domeniul public al municipiului Slatina, a unor parti de imobil
Hotararea nr 130 din 29.08.2019
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 129 din 29.08.2019
cu privire la trecerea unui teren situat in municipiul Slatina, str. Plevnei, nr.6, judetul Olt, din domeniul public al judetului Olt in domeniul privat al judetului Olt si transmiterea acestuia, fara plata, in proprietatea Episcopiei Slatinei si Romanatilor
Hotararea nr 128 din 29.08.2019
cu privire la înlocuire membri în comisia de concurs, respectiv în secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt
Hotararea nr 127 din 29.08.2019
cu privire la trecerea unui teren situat in municipiul Slatina, str. Toamnei nr. 11, judetul Olt, din domeniul public al judetului Olt in domeniul privat al judetului Olt si transmiterea acestuia, fara plata, in proprietatea Episcopiei Slatinei si Romanatilor
Hotararea nr 126 din 29.08.2019
cu privire la desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Olt (COJES)
Hotararea nr 125 din 29.08.2019
cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 124 din 29.08.2019
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ FĂLCOIU”
Hotararea nr 123 din 29.08.2019
cu privire la propunerea de reluare a concursului de proiecte de management și de aprobare a modificării condițiilor de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”
Hotararea nr 122 din 29.08.2019
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
Hotararea nr 121 din 29.08.2019
cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr 120 din 29.08.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2019
Hotararea nr 119 din 25.07.2019
cu privire la aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative aferente care se vor implementa în județul Olt, în cadrul Programului pentru școli al României, în anii școlari din perioada 2019-2023
Hotararea nr 118 din 25.07.2019
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 117 din 25.07.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 83/29.05.2014 cu privire la asocierea Județului Olt cu orașul Corabia și Bursa Română de Mărfuri în vederea înființării Societății „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L. precum și pentru modificarea Contractului de Comodat încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L.
Hotararea nr 116 din 25.07.2019
cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 115 din 25.07.2019
cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație, precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023
Hotararea nr 114 din 25.07.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
Hotararea nr 113 din 25.07.2019
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2019
Hotararea nr 112 din 25.07.2019
cu privire la modificarea și actualizarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 111 din 25.07.2019
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2019
Hotararea nr 110 din 25.07.2019
cu privire la mutarea unui post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 109 din 25.07.2019
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
Hotararea nr 108 din 25.07.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2019
Hotararea nr 107 din 25.07.2019
cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 106 din 25.07.2019
cu privire la: validare mandat de consilier județean
Hotararea nr 105 din 27.06.2019
cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții ,,Execuție sector din drumul județean nou DJ 644B,km 0+000-2+650, L=2,650 km și drum acces din DJ 644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 km ”
Hotararea nr 104 din 27.06.2019
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în treaptă profesională imediat superioară celei deținute
Hotararea nr 103 din 27.06.2019
cu privire la trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al Județului Olt, în domeniul public al orașului Balș
Hotararea nr 102 din 27.06.2019
cu privire la: prelungirea valabilității Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean‚ pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, actualizat
Hotararea nr 101 din 27.06.2019
cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 100 din 27.06.2019
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Execuție drum acces depozit ecologic Bălteni de la calea ferată la intrare în depozit, L = 0,780 km”
Hotararea nr 99 din 27.06.2019
cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr 98 din 27.06.2019
cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Hotararea nr 97 din 27.06.2019
cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu,transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal precum și cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal – serviciu social din structura direcției
Hotararea nr 96 din 27.06.2019
cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 95 din 27.06.2019
pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 220 din 20.12.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
Hotararea nr 94 din 27.06.2019
cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”,aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”
Hotararea nr 93 din 27.06.2019
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2019
Hotararea nr 92 din 27.06.2019
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr 91 din 27.06.2019
cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt
Hotararea nr 90 din 27.06.2019
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt,pe anul 2019
Hotararea nr 89 din 27.06.2019
cu privire la: încetare mandat de consilier județean
Hotararea nr 88 din 27.06.2019
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”
Hotararea nr 87 din 27.06.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2019
Hotararea nr 86 din 27.06.2019
cu privire la acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt
Hotararea nr. 85 din 30.05.2019
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 84 din 30.05.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 148/27.09.2018 cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 83 din 30.05.2019
cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 82 din 30.05.2019
cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție
Hotararea nr. 81 din 30.05.2019
cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 80 din 30.05.2019
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
Hotararea nr. 79 din 30.05.2019
cu privire la: desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea nr. 78 din 30.05.2019
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2019
Hotararea nr. 77 din 30.05.2019
cu privire la asocierea intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii evenimentului Festivalul National de Teatru "Stefan Iordache" Caracal 2019, Editia a IX-a, aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului Festivalul National de Teatru "Stefan Iordache" Caracal 2019, Editia a IX-a, precum si cu privire la rectificarea pozitiei nr.156 din Calendarul manifestarilor culturale pe anul 2019
Hotararea nr. 76 din 30.05.2019
cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru anul 2019 si imputernicire Presedinte al Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 75 din 30.05.2019
cu privire la aprobarea desființării unui post contractual vacant în statul de funcții al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt,precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 74 din 30.05.2019
cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a IV-a
Hotararea nr. 73 din 30.05.2019
cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 72 din 30.05.2019
cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
Hotararea nr. 71 din 30.05.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene,precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019
Hotararea nr. 70 din 30.05.2019
cu privire la transformare post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 69 din 30.05.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2019
Hotararea nr 68 din 24.04.2019
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 67 din 24.04.2019
cu privire la: aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „ Demolare corp C1 și construire casă de tip familial” în Municipiul Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 108, jud. Olt
Hotararea nr 66 din 24.04.2019
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 65 din 24.04.2019
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
Hotararea nr 64 din 24.04.2019
cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Hotararea nr 63 din 24.04.2019
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 62 din 24.04.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Baldovinești, a unei părți din zona drumului județean DJ 643A
Hotararea nr 61 din 24.04.2019
cu privire la : acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice–Sporturi Olimpice
Hotararea nr 60 din 24.04.2019
cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 59 din 24.04.2019
cu privire la: aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme la UAT Județul Olt și la instituțiile publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia
Hotararea nr 58 din 24.04.2019
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2019
Hotararea nr 57 din 24.04.2019
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2019
Hotararea nr 56 din 24.04.2019
cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași, pentru anul 2019
Hotararea nr 55 din 24.04.2019
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2019
Hotararea nr 54 din 24.04.2019
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2019
Hotararea nr 53 din 24.04.2019
cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr 52 din 24.04.2019
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2019
Hotararea nr 51 din 24.04.2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii în anul şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2019
Hotararea nr 50 din 24.04.2019
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2019
Hotararea nr 49 din 24.04.2019
cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din judetul Olt
Hotararea nr 48 din 24.04.2019
cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2019
Hotararea nr 47 din 24.04.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2019
Hotararea nr 46 din 09.04.2019
cu privire la : majorarea capitalului social al S.C. OLT DRUM S.A., prin aportul în numerar al UAT JUDEȚUL OLT
Hotararea nr 45 din 09.04.2019
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
Hotararea nr 44 din 09.04.2019
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022
Hotararea nr 43 din 09.04.2019
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 pentru bugetul județului Olt
Hotararea nr 42 din 28.03.2019
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019
Hotararea nr 41 din 28.03.2019
cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 40 din 28.03.2019
cu privire la aprobarea înființării unui post contractual în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, precum și cu privire la modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016
Hotararea nr 39 din 28.03.2019
pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 19/28.02.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703C
Hotararea nr 38 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.03.2018 – 31.12.2018 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
Hotararea nr 37 din 28.03.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703
Hotararea nr 36 din 28.03.2019
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei
Hotararea nr 35 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2018
Hotararea nr 34 din 28.03.2019
cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 33 din 28.03.2019
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2019
Hotararea nr 32 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești – Olt”
Hotararea nr 31 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea bugetului creditelor interne al Unității Administrativ Teritoriale Județul Olt pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022
Hotararea nr 30 din 28.03.2019
cu privire la: aprobarea proiectului „VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!” ,a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al proiectului
Hotararea nr 29 din 28.03.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2019
Hotararea nr 28 din 21.03.2019
privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzatoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022
Hotararea nr 27 din 28.02.2019
privind: aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de Parteneriat nr.5207 din 30.05.2017 încheiat între UAT Județul Olt și Episcopia Slatinei și Romanaților pentru realizarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural”
Hotararea nr 26 din 28.02.2019
pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019”
Hotararea nr 25 din 28.02.2019
cu privire la: desemnare manager (director) interimar al Bibliotecii Județene Olt,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr 24 din 28.02.2019
cu privire la: constatarea încetării contractului de management pentru perioada asigurării interimatului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, prin decesul managerului
Hotararea nr 23 din 28.02.2019
cu privire la: aprobarea proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor
Hotararea nr 22 din 28.02.2019
cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt
Hotararea nr 21 din 28.02.2019
cu privire la numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale
Hotararea nr 20 din 28.02.2019
cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 19 din 28.02.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703 C
Hotararea nr 18 din 28.02.2019
cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr 17 din 28.02.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2019
Hotararea nr 16 din 31.01.2019
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cârlogani, a unei părți din zona drumului județean DJ 677
Hotararea nr 15 din 31.01.2019
cu privire la preluarea in domeniul public al judetului Olt a unui teren apartinand domeniului public al comunei Dobroteasa
Hotararea nr 14 din 31.01.2019
cu privire la înlocuire membru și completare componență a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 13 din 31.01.2019
pentru includerea unui imobil în domeniul public al Județului Olt, precum și pentru modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea nr 12 din 31.01.2019
pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 5/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt,precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Hotararea nr 11 din 31.01.2019
cu privire la: aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018–2019 pentru Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 10 din 31.01.2019
cu privire la: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 9 din 31.01.2019
cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 8 din 31.01.2019
cu privire la diminuarea numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării a 5 posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt
Hotararea nr 7 din 31.01.2019
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2019
Hotararea nr 6 din 31.01.2019
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 5 din 31.01.2019
cu privire la: modificarea unei poziții din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018
Hotararea nr 4 din 31.01.2019
cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr 3 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora,pentru anul 2019
Hotararea nr 2 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2019
Hotararea nr 1 din 31.01.2019
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2018
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei